Chiến ngay
Hạng 1 = 5 Triệu đồng Hạng 2 = 3 Triệu đồng Hạng 3 = 1 Triệu đồng TOP 100: Xu và item cực hot
Hạng 1 = 5 Triệu đồng Hạng 2 = 3 Triệu đồng Hạng 3 = 1 Triệu đồng TOP 100: Xu và item cực hot
Hạng 1 = 5 Triệu đồng Hạng 2 = 3 Triệu đồng Hạng 3 = 1 Triệu đồng TOP 10: Xu ingame